INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Nagroda Nobla z chemii w 2016 r. trafiła do Jean-Pierre'a Sauvage'a, Sir J. Frasera Stoddarta i Bernarda L. Feringi. Szwedzki Komitet Noblowski docenił opracowanie i syntezę maszyn molekularnych - dość skomplikowanych cząsteczek chemicznych, którymi można sterować w celu wykonywania określonej pracy.

Zdjęcia noblistów z Chemii w roku 2016.

od lewej Jean-Pierre Sauvage, Bernard L. Feringa, J. Fraser Stoddart

xvii zjazd ptbr plakatPolskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jest organizacją non profit zrzeszającą osoby zajmujące się badaniami naukowymi związanymi z oddziaływaniem promieniowania jonizującego oraz niejonizującego na materię żywą i nieożywioną. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań radiacyjnych oraz ich promocja i popularyzacja między innymi przez organizację cyklicznych konferencji naukowych w ramach Zjazdów Towarzystwa (co 3 lata) oraz Konferencji Naukowo-Szkoleniowych tzw. „Szkół Jesiennych PTBR” (co 2-4 lata).
Do działań PTBR należą także: dofinansowanie udziału młodych naukowców w Zjazdach PTBR oraz w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; organizacja konkursów na najlepsze publikacje w dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm, ochrona przed promieniowaniem niejonizującym; przyznawanie Medali im. Marii Skłodowskiej-Curie wybitnym polskim i zagranicznym uczonym zasłużonym w dziedzinie badań radiacyjnych; organizacja konkursów; wykłady organizowane przez Oddziały terenowe PTBR.

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej  mgr Magdaleny Ordon pt.: "Charakterystyka polimorfizmu fazowego i oddziaływań molekularnych w tioestrowych mezogenach, modyfikowanych wybranymi związkami naturalnymi". 


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl