INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pracownicy jednostek organizacyjnych UPH, w których w wyniku prowadzonej działalności naukowej, dydaktycznej, administracyjnej i innych, wytwarzane są odpady chemiczne, medyczne, weterynaryjne i inne odpady, w tym odpady niebezpieczne, podlegające ewidencji w bazie danych odpadowych BDO zobowiązani są do postępowania zgodnie z Zarządzeniem nr 156/2020 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 27 października 2020 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz odpadami, innymi niż komunalne, wytworzonymi w UPH. Szczegółowe zasady postępowania opisane są w instrukcji stanowiącej załącznik do ww zarządzenia.

Każda jednostka organizacyjna jest odpowiedzialna za wytwarzane przez siebie odpady. Odpady należy segregować zgodnie z katalogiem odpadów ogłaszanym przez ministra właściwego ds. środowiska oraz prowadzić na bieżąco ich jakościową i ilościową ewidencję w bazie danych odpadowych BDO. Operatorem systemu BDO w UPH jest Pełnomocnik Rektora ds. gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Obowiązujące akty prawne: