INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii skierowane są do aktywnych zawodowo nauczycieli przedmiotów: biologia, przyroda, fizyka, geografia, którzy ukończyli studia magisterskie o charakterze przyrodniczym (np. biologia, fizyka, rolnictwo, zootechnika, dietetyka, technologia żywienia, geografia), posiadają uprawnienia pedagogiczne i chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia realizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i uwzględniające zmiany wprowadzone przez reformę edukacji, umożliwiają zdobycie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu chemii oraz dydaktyki chemii, a także poszerzenia i uzupełnienia umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu, również w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia trwają 3 semestry (45 pkt ECTS) w wymiarze 360 godzin (w tym po 30 godzin praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) pozwalając zdobyć usystematyzowaną i szeroką wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej, podstaw fizycznych chemii, organizacji i użytkowania laboratorium chemicznego, praktycznego wykorzystania chemii w gospodarce i życiu codziennym, a także dydaktyki chemii i edukacji włączającej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym i uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania szkolnej pracowni chemicznej.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii pozwalają wykształcić szereg umiejętności, w tym: wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce nauczycielskiej, planowania i przeprowadzania lekcji chemii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, stosowania metod pozwalających skutecznie włączyć w proces dydaktyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia administrowane są przez Instytut Chemii Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach.