INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Instytut Chemii UPH prowadzi Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi.

 

Charakterystyka Podyplomowych Studiów Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi

 

Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi skierowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających wykształcenie z dziedziny nauk ścisłych, technicznych lub pokrewnych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa chemicznego, jak i dla osób o innym profilu wykształcenia, które chciałyby zapoznać się z szeroko pojętą problematyką związaną z zagrożeniami chemicznymi. W sposób szczególny skierowane są do osób pracujących lub rozważających wybór ścieżki kariery zawodowej związanej z profesjonalnym zapewnianiem ochrony przed zagrożeniami chemicznymi  w jednostkach administracji publicznej, organizacjach społecznych i samorządowych, prywatnych przedsiębiorstwach i spółkach handlowych, transporcie i gospodarce magazynowej, w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i sytuacje kryzysowe, jednostkach Straży Pożarnej, Służby Celnej, Policji, przedsiębiorstwach gospodarujących odpadami, firmach konsultingowych i innych instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć (35 punktów ECTS) w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń audytoryjnych prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych UPH w Siedlcach. Wybrane wykłady będą wygłaszać zaproszone osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych (eksperci, rzeczoznawcy, biegli sądowi, specjaliści - praktycy).

Na wstępie realizowany będzie moduł kierowany do słuchaczy, których wiedza związana z chemią jest na znikomym, bądź zerowym poziomie. W jego ramach zostaną przedstawione zagadnienia związane z podstawami chemii ogólnej z elementami obliczeń chemicznych oraz chemii organicznej.  Z modułów tych mogą zostać zwolnione osoby, które taką wiedzę nabyły podczas studiów wyższych na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych*. Szczegółowy tryb zwolnienia przedstawiono w zasadach rekrutacji. Pozostałe moduły, w skład których wchodzą: Techniki identyfikacji zagrożeń skażeniami chemicznymi, Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi, Prawodawstwo polskie i europejskie w zakresie chemikaliów, Chemiczne skażenia środowiska, Toksyczne środki przemysłowe, Logistyka działań ratowniczych, Wolne rodniki i antyoksydanty, Sensory i biosensory skażenia środowiska, Promieniowanie jonizujące w środowisku, Motoryzacja a środowisko są obligatoryjne dla wszystkich słuchaczy. Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi mają więc przede wszystkim służyć poznaniu, zrozumieniu i zapobieganiu ewentualnym zagrożeniom wynikającym z obecności w najbliższym otoczeniu substancji i czynników chemicznych.

Podyplomowe Studia Ochrony przed Zagrożeniami Chemicznymi trwają dwa semestry i są płatne. Koszt całych studiów (2 semestry) wynosi:

  • przy wpłacie jednorazowej: 4000 PLN (po 2000 PLN za każdy semestr) - wszystkie moduły, lub 3700 PLN (1700 PLN za semestr I i 2000 PLN za semestr II) - bez modułu z podstaw chemii;
  • przy wpłacie ratalnej: 4200 PLN (po 2100 PLN za każdy semestr) - wszystkie moduły, lub 3900 PLN (1800 PLN za semestr I i 2100 PLN za semestr II) - bez modułu z podstaw chemii.

Uruchomienie studiów będzie możliwe w przypadku zgłoszenia 15 osób.

Zajęcia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Studia administrowane są przez Instytut Chemii Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach.

 

*Lista kierunków pokrewnych: analityka chemiczna, analityka medyczna, biologia, biotechnologia, fizyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwo.

 

Więcej informacji o studiach podyplomowych prowadzonych prze Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - link.