INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Instytut Nauk Chemicznych prowadzi studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie, 3,5 roku), studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie, trzysemestralne) oraz podyplomowe. 

Plany i programy studiów

Sylabusy przedmiotów zostały zamieszczone w systemie USOSWeb. Są również dostępne w sekretariacie Instytutu Nauk Chemicznych oraz w gablotach przed salami laboratoryjnymi.

Plany studiów na kierunku chemia
Plan dla studiów  plik dostępny cyfrowoplik typu pdf
stacjonarnych pierwszego stopnia (studia inżynierskie), obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 Plik Word Plik PDF
stacjonarnych drugiego stopnia (studia magisterskie), obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 Plik Word Plik PDF
stacjonarnych pierwszego stopnia (studia licencjackie), obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022 Plik PDF  

 


Pani w białym fartuchu patrząca w mikroskop

 

Studia I stopnia

Na studiach I stopnia - inżynierskich studenci mają do wyboru cztery specjalności: ratownictwo chemiczne, analityka chemiczna, chemia nowych materiałówchemia sądowa.
Wybór specjalności przez studenta następuje w drugim semestrze, zaś jej realizacja od trzeciego semestru studiów. Wszyscy absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia (studia będą uruchomione od roku akademickiego 2019/20, semestr letni).

 

Sylwetka Absolwenta studiów pierwszego stopnia:
Studia pierwszego stopnia na kierunku chemia przygotowują absolwenta do pracy zawodowej, dalszego kształcenia zarówno w kraju jak i za granicą oraz ułatwiają mobilność. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Tytuł inżyniera po ukończeniu studiów gwarantuje:

 • wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień chemii opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz działalności inżynierskiej (grafika inżynierska, metrologia, inżynieria chemiczna, aparatura chemiczna, technologia chemiczna);

 • wiedzę z przedmiotów związanych z programem wybranej przez siebie specjalności;

 • podstawową wiedzę obejmującą przygotowanie zawodowe;

 • wiedzę, która pozwoli na prawidłowe rozumienie procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie, tak aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu zarówno do sposobów wytwarzania wyrobów jak i technik analitycznych, a także bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i postępowania z odpadami;

 • wiedzę, która umożliwi kontynuowanie nauki na studiach II stopnia w uczelniach w kraju i za granicą.

Absolwent studiów I stopnia wykaże się:

 • umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas zajęć laboratoryjnych i praktyk;

 • umiejętnościami otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju;

 • umiejętnością samokształcenia, wyszukiwania informacji, ich krytycznej oceny i przetwarzania;

 • umiejętności komunikacji internetowej, etc.;

 • znajomością technologii informacyjnej na poziomie ECDL (European Komputer Driving Licence) w zakresie określonym w standardach;

 • umiejętnością przetwarzania danych chemicznych oraz pozyskiwania informacji komputerowo on-line;

 • umiejętnością komunikowania się w słowie i w piśmie w co najmniej jednym obcym języku europejskim na poziomie biegłości B2 ESOKIRE, a także posługiwanie się językiem specjalistycznym w zakresie chemii;

 • umiejętnościami rachunkowymi z uwzględnieniem analizy błędów i ich oceny statystycznej, oceny rzędu wielkości i poprawności używania jednostek;

 • umiejętnością rozpoznawania i używania dobrej wiedzy i praktyki pomiarowej.

Absolwenci studiów I stopnia dodatkowo wykażą się umiejętnościami ogólnymi nabytymi w kontekście chemicznym, a przydatnymi również w innych dziedzinach, takimi jak:

 • zdolność uczenia się;

 • zdolność do samodzielnej pracy i rozwiązywania problemów zawodowych;

 • umiejętność podejmowania decyzji;

 • planowanie i gospodarowanie własnym czasem;

 • zdolność adaptacji do nowych sytuacji;

 • zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy z innymi i pracy zespopłowej;

 • zdolność rozumienia i umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania praktycznych problemów oraz gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji;

 • umiejętność dokonywania ocen i formułowania sądów.

Całokształt działalności na studiach ukształtuje u studentów chemii postawy odpowiedzialności, otwartości, tolerancyjności, wrażliwości aktywności społecznej oraz uczulenie na aspekty etyczne.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Absolwent kierunku chemia specjalność ratownictwo chemiczne jest wyposażony w profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające identyfikację oraz zagrożenie atmosfery, wód powierzchniowych i środowiska gruntowowodnego skażeniami chemicznymi oraz umie wykorzystać posiadane doświadczenia w różnych sytuacjach wynikających ze specyfiki ratownictwa chemicznego. Ponadto, wykazuje dobrą znajomość aspektów prawnych w zakresie problematyki dotyczącej substancji i preparatów chemicznych funkcjonujących w środowisku. Dzięki temu jest przygotowany do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego..

 • Absolwent kierunku chemia specjalność analityka chemiczna posiada wiedzę na temat różnorodnych metod laboratoryjnych i wykazuje się  znajomością specyfiki pracy i organizacji laboratoriów przemysłowych. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi i obsługi specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu jest przygotowany do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, przy kontroli jakości, produkcji i badaniu surowców kosmetycznych, a także w laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych.

 • Absolwent kierunku chemia specjalność chemia nowych materiałów zna zagadnienia nt. technologii wytwarzania, przetwórstwa nowych materiałów oraz metod kształtowania i badania ich struktury i właściwości a także wytwarzania kompozytów. Dzięki temu jest przygotowany do podejmowania prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowym zapleczu badawczym. Dzięki nabytym umiejętnościom obsługi specjalistycznej aparatury do badania właściwości materiałów ma odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem nowych materiałów oraz aparatury do ich badania. Treści programowe dla tej specjalności obejmują: nanomateriały, metamateriały, materiały fotowoltaiczne, materiały inteligentne min. posiadające pamięć kształtu, organiczne materiały przewodzące, przewodniki jonowe, ferro- i antyferroelektryki organiczne, ciekłe kryształy, materiały radioaktywne, krzemoorganiczne i luminezujące.

 • Absolwent kierunku chemia specjalność chemia sądowa posiada wiedzę na temat różnorodnych metod laboratoryjnych i wykazuje się znajomością specyfiki pracy i organizacji laboratoriów ze szczególnym uwzględnieniem profilu dochodzeniowo-śledczego. Posiada praktyczne umiejętności, dzięki czemu jest przygotowany do pracy w laboratoriach specyficznych dla służb mundurowych takich jak analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Bogata oferta zajęć laboratoryjnych pozwala na wykształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami badawczymi i obsługi specjalistycznego sprzętu potrzebnych do podjęcia pracy w laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych, zakładach i instytucjach wykonujących badania z zakresu toksykologii zatruć, analizy leków i żywności, w tym w szczególności zafałszowań, w instytucjach zajmujących się zagadnieniami związanymi z nadużywaniem leków, środków odurzających i dopalaczy. Wykazuje się umiejętnościami zabezpieczania śladów, poboru, oznakowania, transportu i przechowywania próbek. Ponadto, jest także przygotowany do prowadzenia działań profilaktycznych związanych z narkomanią, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi.

 

Warunkiem uruchomienia kierunku studiów lub specjalności jest przyjęcie na nią nie mniej niż 15 osób.

 

Studia II stopnia

Instytut Nauk Chemicznych prowadzi trzysemestralne studia stacjonarne drugiego stopnia.

 

Sylwetka Absolwenta studiów drugiego stopnia stopnia:

 

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Będzie posiadał umiejętności pozwalające mu podjąć zatrudnienie również na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym i w przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, itp.), rolnictwie, a także drobnej wytwórczości oraz szkolnictwie po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych zgodnych z obowiązującymi standardami.