INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk Chemicznych oraz Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład prof. dr hab. Tomasza Goślińskiego z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na temat: "Od porfirynoidów do dwutlenku tytanu" który odbędzie się w formule on-line 2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13:00 na platformie Google Meet

spotkanie Google Meet.

Serdecznie zapraszamy Pracowników i studentów.

Streszczenie:

Porfirazyny i ftalocyjaniny należą do związków makrocyklicznych. Są zbliżone pod względem struktury chemicznej do naturalnie występujących porfiryn. Modyfikacje porfirazyn i ftalocyjanin dotyczą ich funkcjonalizacji peryferyjnej różnymi grupami alkilowymi, arylowymi, sulfanylowymi, aminowymi i hydroksylowymi oraz usunięcia lub zamiany kationu metalu w ich rdzeniu. Właściwości optyczne i elektrochemiczne tych makrocykli stały się przedmiotem intensywnych badań. Porfirazyny i ftalocyjaniny zyskują coraz większą popularność już nie tylko jako barwniki, ale także czujniki,
katalizatory i cząsteczki o coraz większym znaczeniu w fotonice. Wiele badań naukowych koncentruje się wokół ich wykorzystania w nanotechnologii i bionanotechnologii ze względu zdolność do tzw. samoorganizacji, przewodnictwo i właściwości optyczne. Wspomniane makrocykle są również interesujące dla zastosowań farmaceutycznych i medycznych, zwłaszcza w biomimetyce, terapii fotodynamicznej nowotworów i terapii fotodynamicznej ukierunkowanej przeciw drobnoustrojom. Wybrane porfirazyny i ftalocyjaniny wykazały się także potencjalną użytecznością w reakcjach katalitycznych, w tym w fotokatalitycznej degradacji i usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i leków. Badania prowadzone od 15 lat w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych w zakresie porfirazyn i ftalocyjanin, zostały z czasem poszerzone o nanocząstki dendrymeryczne i tlenek tytanu (IV). Tlenek tytanu(IV) (TiO2 ) to znany nieorganiczny i nietoksyczny związek, który znalazł zastosowanie jako substancja pomocnicza w lekach, barwnik do żywności (E171), ale także fotokatalizator do fotodegradacji zanieczyszczeń. Nanocząstki TiO2 pokryte porfirynoidami wykazują interesujące właściwości fizykochemiczne i biologiczne, ale także nadają się do wielu zastosowań fotokatalitycznych. Prowadzone w tym zakresie badania w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych mają na celu ocenę możliwości otrzymania nowych materiałów hybrydowych złożonych z porfirazyn i ftalocyjanin oraz TiO2 o aktywności fotokatalitycznej.