INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

obraz przedstawia tytuły wysoko punktowanych artykułów naukowych, których współautorami są Robert Kawęcki i Dorota Kaczorek

W styczniu 2021 r. w czasopiśmie Chemical Science (200 pkt., IF 9.346) ukazał się artykuł, którego współautorami są dr hab. Robert Kawęcki, prof. uczelni, pracownik Instytutu Nauk Chemicznych oraz przygotowująca pod jego kierunkiem rozprawę doktorską mgr Dorota Kaczorek, doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH.

Artykuł pt. „On Raman optical activity sign-switching between the ground and excited states leading to an unusual resonance ROA induced chirality” dotyczy zagadnień indukowania chiralności achiralnych cząsteczek rozpuszczalnika przez rozpuszczoną w nim chiralną pochodną naftalenodiimidu. Do badania zjawiska indukowanej chiralności została zastosowana ramanowska aktywność optyczna (ang. Raman Optical Activity, ROA). Wartość zaprezentowanych w artykule badań wynika z faktu wystąpienia znacznego efektu indukowania chiralności w analizowanych roztworach, co jest potwierdzone poprzez występowanie w widmach spektroskopowych ROA tych roztworów niezwykle intensywnych pasm achiralnego rozpuszczalnika w porównaniu ze słabo widocznymi pasmami chiralnych naftalenodiimidów. Badania opisane w artykule zrealizowane zostały we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN.
Link do strony z artykułem: Chem. Sci., 2021, 12, 911–916

Zaledwie trzy miesiące wcześniej, w listopadzie 2020 r. prof. Kawęcki, mgr Dorota Kaczorek i studentka kierunku chemia Joanna Poszytek opublikowali we współpracy z innymi jednostkami naukowymi pracę w równie wysoko punktowanym czasopiśmie Biosensors and Bioelectronics (200 pkt., IF 10.257). W publikacji pt. „Enantioselective sensing of (S)-Thalidomide in blood plasma with a chiral naphthalene diimide derivative” autorzy opisali nowe chiralne woltamperometryczne enancjosensory do selektywnego oznaczania toksycznego (S)-talidomidu i (R)-talidomidu bez konieczności ich rozdziału. (R)-talidomid obecnie znalazł zastosowanie w leczeniu między innymi różnych typów raka. W warunkach fizjologicznych może on łatwo ulegać racemizacji z utworzeniem toksycznego enancjomeru S, stąd duże znaczenie ma poszukiwanie skutecznych i wygodnych metod oznaczania obu enancjomerów. Najważniejszym osiągnięciem pracy jest to, że zaproponowane przez autorów chiralne enancjosensory wykazują większe powinowactwo do enancjomerów talidomidu niż inne związki chiralne obecne w płynach ustrojowych. Ponadto przeprowadzone badania wykazały, że otrzymane nowe enancjosensory charakteryzują się niską granicą wykrywalności, wysoką selektywnością, dużym zakresem analitycznym i długą żywotnością. Dodatkowo cechuje je bardzo dobry stopień dokładności w oznaczaniu toksycznego (S)-talidomidu w próbkach krwi i w związku z tym mogą być z powodzeniem stosowane w analizie próbek klinicznych.
Link do strony z artykułem: Biosens. Bioelectron., 2020, 167, 112446

Obie prace powstały dzięki finasowaniu z funduszy Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/25/B/ST5/02267.