INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Poniżej znajduje się spis ćwiczeń Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego:

I Systematyka związków nieorganicznych

I-1. POKAZ: Reakcja syntezy MgO
I-2. POKAZ: Reakcja syntezy SO2 i badanie jego charakteru chemicznego
I-3. Badanie charakteru chemicznego tlenku wapnia
I-4. Otrzymywanie wodorotlenków:
  a) POKAZ: NaOH
  b) Cu(OH)2
I-5. Badanie charakteru chemicznego wodorotlenków
I-6. Badanie właściwości kwasów H2SO4 i HCl
I-7. Badanie właściwości soli CuSO4

II Szybkość reakcji chemicznych

II-1. Wpływ rodzaju substancji na szybkość reakcji
II-2. Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji
II-3. Wpływ temperatury na szybkość reakcji
II-4. Wpływ rozdrobnienia substratu na szybkość reakcji
II-5. Wpływ katalizatora na szybkość reakcji
II-6. Endotermiczna reakcja analizy na przykładzie rozkładu Cu(OH)2
II-7. Reakcja egzotermiczna na przykładzie reakcji Mg z H2SO4

III-A Przygotowywanie roztworów o różnym stężeniu

III-A.1. Przygotowanie naważki substancji
III-A.2. Przygotowanie 70 g 10% roztworu NaCl
III-A.3. Przygotowanie 250 cm3 0,5 molowego roztworu NaCl
III-A.4. Przygotowanie roztworu 3% kwasu octowego z roztworu 10%
III-A.5. Przygotowanie roztworu 6% kwasu octowego z roztworów 10% i 3%

III-B Metody rozdzielania mieszanin

III-B.1. POKAZ: Destylacja jednorodnej mieszaniny alkoholi i barwnika
III-B.2. Sączenie mieszaniny piasku z roztworem soli kuchennej
III-B.3. Odparowanie rozpuszczalnika z roztworu soli kuchennej
III-B.4. Ekstrakcja oleju benzyną
III-B.5. Chromatografia bibułowa barwnika pisaka
III-B.6. Adsorpcja barwnego soku na węglu aktywnym

III-C Reakcje jonowe

III-C.1. Miareczkowanie alkacymetryczne NaOH za pomocą HCl w obecności różnych wskaźników
III-C.2. Reakcje strącania:
  a) reakcje charakterystyczne kationów: Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+,
  b) reakcje charakterystyczne anionów Cl-, CO32-, PO43-
III-C.3. Amfoteryczny charakter Al(OH)3

IV-A Elektrochemia

IV-A.1. Porównanie aktywności chemicznej metali
IV-A.2. Ogniwo jako źródło prądu elektrycznego:
  a) ogniwo Daniella
  b) ogniwo z produktów naturalnych
IV-A.3. Elektroliza wodnych roztworów soli

IV-B Pierwiastki bloku d (mangan)

IV-B.1. Badanie właściwości Mn(OH)2
IV-B.2. Badanie właściwości MnO2
IV-B.3. Reakcja kameleonu mineralnego – właściwości redukcyjne MnO2
IV-B.4. Badanie właściwości utleniających KMnO4
IV-B.5. Redukcja jonów MnO4- do jonów MnO43-
IV-B.6. POKAZ: Działanie H2SO4 na KMnO4 – otrzymywanie Mn2O7

V Węglowodory. Hydroksylowe pochodne węglowodorów – alkohole i fenole

V-1. Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych i badanie ich właściwości (palność; reakcje z wodą bromową i KMnO4):
  a) acetylenu (POKAZ)
  b) etylenu
V-2. Utlenianie alkoholi o różnej rzędowości za pomocą CuO
V-3. Badanie właściwości gliceryny
V-4. POKAZ: Wykrywanie fenolu solami Fe3+
V-5. POKAZ: Reakcja fenolu z woda bromową

VI Związki karbonylowe − aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe. Estry, tłuszcze

VI-1. Próba Tollensa dla etanalu i propanonu
VI-2. Próba Trommera dla etanalu i propanonu
VI-3. Próba jodoformowa
VI-4. Badanie właściwości kwasu etanowego
VI-5. Reakcja estryfikacji
VI-6. Badanie rozpuszczalności tłuszczów w różnych rozpuszczalnikach
VI-7. Odróżnianie tłuszczów ciekłych od stałych
VI-8. Odróżnianie tłuszczu od substancji tłustej – próba akroleinowa

VII Związki organiczne zawierające azot. Białka

VII-1. Badanie zasadowych właściwości mocznika
VII-2. Reakcja biuretowa mocznika
VII-3. Badanie amfoterycznego charakteru glicyny
VII-4. Wysalanie i dentauracja białka
VII-5. Wykrywanie białek
  a) reakcja ksantoproteinowa
  b) biuretowa
VII-6. Badanie składu pierwiastkowego białka

VIII Cukry

VIII-1. POKAZ: Czynność optyczna cukrów. Hydroliza sacharozy
VIII-2. Reakcja cukrów z wodorotlenkiem miedzi(II)
VIII-3. Badanie składu pierwiastkowego cukrów
VIII-4. Wykrywanie skrobi płynem Lugola


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl