INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

7 września 2023 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się  publiczne czytanie jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury – "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w ramach akcji "Narodowe czytanie". W wydarzeniu wzięło udział blisko dwieście osób, w tym pracownicy uczelni,  studenci,  uczniowie siedleckich szkół średnich. W przedsięwzięciu tym, w charakterze czytelnika, wziął udział pracownik naszego Instytutu dr Waldemar Wysocki.

Poniżej link do krótkiego filu z wydarzenia:

Narodowe czytanie -wideo

W dniu 5 września 2023 r. odbyło się III Siedleckie Forum Doktorantów zorganizowane przez Radę Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

W konferencji wziął udział doktorant Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki chemiczne mgr inż. Przemysław Rozbicki przygotowujący pracę doktorską w Instytucie Nauk Chemicznych UPH pod kierunkiem dr hab. Danuty Branowskiej, prof. uczelni, który wygłosił komunikach pt. „Sulfonamidy triazynowe jako potencjalne leki przeciwnowotworowe”.

program III Siedleckiego Forum Doktorantów.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 roku nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne Panu dr. hab. Mariuszowi Mojzych z Instytutu Nauk Chemicznych.

Pan Profesor dyplom magistra chemii uzyskał na Wydziale Chemiczno-Matematycznym WSR-P w Siedlcach w czerwcu 1998 r. i od tego czasu jest pracownikiem Instytutu Nauk Chemicznych. Pracę doktorską pt. „Studia nad syntezą układu pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny i jego pochodnych o spodziewanym działaniu biologicznym" wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Rykowskiego z Instytutu Chemii Akademii Podlaskiej w Siedlcach i obronił w styczniu 2005 r. przed Radą Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w specjalności chemia organiczna nadany przez Radę Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w wyniku przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Wykorzystanie pochodnych 1,2,4-triazyny do syntezy nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej”.

Jego zainteresowania naukowe są ukierunkowane na projektowanie i syntezę nowych związków heterocyklicznych o spodziewanej aktywności biologicznej, zwłaszcza przeciwnowotworowej. Badania te realizuje we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi co potwierdza szereg wspólnych publikacji naukowych. Jest autorem lub współautorem 80 publikacji naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Journal Citation Reports [Impact Factor 231, Indeks Hirscha – 17 (WoS), liczba cytowań – 660], 20 patentów polskich i jednego międzynarodowego, oraz w swoim dorobku posiada szereg prezentacji posterowych (ok. 60) oraz wystąpień ustnych (10) na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji!


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl